Skip to content

 

Corona Protocol Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans (JP)

Nieuwe (extra) regels van het RIVM per 14 oktober ’20

Buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie

De basisregels en de 1,5 meter afstand blijven de norm. Per 14 oktober zijn de regels weer aangescherpt. Maar kunst- en cultuurbeoefening blijft mogelijk. Voor kunstbeoefenaars zoals toneelspelers, dansers en acteurs, gelden de volgende regels:

  • Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Voor volwassenen geldt er een maximum van 30 personen per binnenruimte. Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.
  • Cultuurbeoefening in de buitenlucht is uitgezonderd van het verbod op samenkomst met meer dan vier personen. Er wordt geen nieuw maximum genoemd. Neem voor de zekerheid altijd contact op met je eigen gemeente en/of veiligheidsregio.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol. 
  • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg ruime afstand houden tot andere zangers, ensemble en publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.
  • Zangkoren en (amateur)zangers in groepen mogen hun activiteiten weer oppakken als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.
  • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is onder dezelfde voorwaarden toegestaan. Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.
  • Meezingen bij bijvoorbeeld concerten is niet toegestaan.

 

Dit protocol is geldig vanaf 31 augustus en is van toepassing op de lessen die in de
gebouwen gegeven worden.

Onderstaande afspraken zijn van toepassing op alle medewerkers, cursisten,
begeleiders en bezoekersvan alle onze panden.
De veiligheid staat te allen tijde voorop en de focus van dit protocol is hygiene en
veiligKeidsmaatregelen. de richtlijnen zijn afkomstig van het RIVM en zijn leidend.
Daarnaast zijn diverse protocollen van toepassing binnen de kunst en cultuursector
waaronder het protocol sector Cultuureducatie en participatie.

I – Algemeen

1. Algemene RIVM richtlijn

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen (18 jaar en ouder) geen afstand te houden.
Tussen personeelsleden en cursisten vanaf 12 jaar moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
Personen tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter aan te houden.
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Vanaf 3 personen kan er worden gehandhaafd op die 1,5 meter.

Uitzonderingen:
mensen die tot 1 huishouden horen;
contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders; Wanneer voor bepaalde dansactiviteiten contact noodzakelijk is, hoeft de 1,5 meter alleen bewaard te worden voor zover dat mogelijk is (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).

We wassen onze handen vaak en goed.
We schudden geen handen.
We hoesten in onze elleboog.
We raken ons gezicht niet aan.

2.Thuisblijfregels –gezondheid personeel, cursisten en bezoekers

Iedereen blijft thuis bij de volgende klachten:
VerkoudKeid
Niezen
Hoesten
Keelpijn
Moeilijk ademen
Koorts

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. Niemand met corona gerelateerde klachten komt naar JP.
Docenten die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op een JPslocatie (keuze medewerker in overleg met JP).
Docenten met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op een JPslocatie (keuze medewerker in overleg met JP).
Een docent dat niet tot de risicogroep behoort, maar zich wel ernstige zorgen maakt, gaat hierover in een gesprek met JP om tot afspraken te komen over de precieze invulling van de werkzaamheden.

3. Triage 

Aan de cursist wordt voor aanvang van de lessen in verband met screening op gezondheidsklachten, de volgende vragen voorgelegd:
-Heb je een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
-Heb je de afgelopen 24 uur COVI’s19 symptomen gehad? Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts
en/of benauwdheidsklachten?-Is er bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Bij twijfel over de gezondheid kan de cursist niet naar de les komen.
De docent checkt voor aanvang van de les of de cursist de vragen heeft beantwoord.
Docenten hebben het recht cursisten (en begeleider) met ziekteverschijnselen naar huis te sturen.
Iedereen is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de protocollen. Als er een situatie ontstaat die voor betrokkenen (docent, cursist, begeleider) niet veilig voelt, bespreek je het met elkaar. Zo nodig kan melding van een onveilige situatie gedaan worden bij je leidinggevende.

4. Hygienemaatregelen
JP draagt er zorg voor dat de algemene hygienevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
In ieder pand zijn desinfecterende middelen, oppervlaktespra\s en papieren doekjes aanwezig.
Bij binnenkomst in een JPspand dient iedereen zijn handen te desinfecteren.
D e docent desinfecteert zijn handen met alcoholgel voor elke nieuwe cursist/les.

5. Hygieneregelingleermiddelen
Leermiddelen, lesmateriaal, devices, werkplek en deurknoppen dienen, bij gebruik door meerdere cursisten, tussentijds ontsmet te worden. ‘e docent ziet hierop toe.
Ook materialen die door meerdere docenten worden gebruikt, worden met regelmaat ontsmet.

6. Schoonmaak
Er vindt dagelijks intensieve scKoonmaak van o.a. sanitair, liftknoppen, deurklinken, trapleuningen, bureaus etc. plaats.

7. Ventilatie
Alle ruimtes binnen de panden van JP worden geventileerd.

8. Gebruik faciliteiten
persoon tegelijk in de kantoor, keukentjes en bij gebruik van het koffieapparaat.
Cursisten gaan in principe thuis naar het toilet. Indien nodig kan van het JP toilet gebruik gemaakt worden, met de restrictie van max 1 persoon tegelijk in een toiletgroep aanwezig.
De lift mag door maximaal 1 volwassene of 1 volwassene met 1 kind worden gebruikt.

9. Voorschriften algemeen
Er is een aparte. eigen ingang voor JP, via het speelplein van de BSO
Iedereen die in een JPs pand aanwezig is, wordt geinformeerd over voorschriften en maatregelen via posters en andere aanwijzingen die opgevolgd moeten worden.

10. Externe verhuur
Voorlopig worden geen ruimtes verKuurd aan externe groepen.

11. Kantoorwerkzaamheden
Het advies blijft om zoveel mogelijk thuis te werken en waar nodig op kantoor.
Als medewerkers op kantoor werken, houden ze zich aan de voorschriften.
Iedereen respecteert de 1,5 meter afstand.
Medewerkers reinigen hun werkplek bij het opstarten van de werkzaamheden en reinigen de werkplek nogmaals bij vertrek.
Alleen als het nodig is, overleggen we op kantoor. Voorwaarde is dan dat de vergaderruimte voldoende ruimte heeft om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

II – Aanwezigheid van cursisten in de panden en lesaanbod

1. Cursisten en hun begeleiders
De begeleider wacht bij voorheur buiten het gebouw.
Ooh de begeleider dient zich aan de h\gisnevoorschriften te houden.
De begeleider dient minimaal 1,5 meter afstand te bewaren.
Specifiek voor leerlingen van onderwijsinstellingen die een workshop bij JP gaan volgen: Leerlingen worden door een JPs
medewerker bij binnenhomst in het gebouw naar het leslohaal begeleid.

2. Jassen en kapstokken
Cursisten nemen hun eigen jas mee naar het lokaal. De centrale kapstokken hunnen niet gebruikt worden.

3. Voorafgaand aan de les
‘newciujzrisnisgtenwavcaKntdine ddoecdeanatrKtoeet lionkgaearilc. K’teedruoicmentet oepneknotment osfluvietrdlaeadteoupr.

4. Einde van de les
lo’oeprcouurtseisst, d(eirnebctegnealdeaidtedre) lveesrliasabtehseintdpiagndd.

III – Inhoudelijke programma’s – Muziek

Algemeen
Cursisten en docent maken zoveel mogelijk gebruik van hun eigen lesmateriaal en instrument, komen niet aan elhaars spullen en rahen elhaar niet aan.
Instrumenten die in het leslokaal aanwezig zijn (leeninstrumenten) en die door meerdere cursisten gebruikt worden, worden tussen de lessen door, door de docent schoongemaakt.
Instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan.
De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal.
Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, indien mogelijk, de les online.
1 op 1 lessen
Dit betreft lessen die door een docent worden gegeven aan 1of maximaal 2 individuele cursisten tegelijhertijd.
Groepslessen
Het maximum aantal cursisten is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlahte in de ruimte en rekening houdend met de 1,5 meter afstand naar leeftijd.
Piano/keyboard
De docent maakt gebruik van een eigen instrument waar cursisten niet op spelen.
Slagwerk
Drumstellen en ander slagwerk worden op minimaal 1,5 meter uit elhaar gezet.
Cursisten zijn verplicht hun eigen drumstokken mee te nemen.
Snaar en strijkinstrumenten: o.a. gitaar, viool, cello, (contra)bas
Als de cursist niet zelf kan stemmen, desinfecteert de docent eerst zijn/haar handen. De cursist legt het
instrument neer om gestemd te worden en stapt weg. De docent stemt het instrument, legt het neer en gaat terug naar zijn plek.
Zanglessen
Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen zingen, in een groep zonder de 1,5 meter richtlijn.
Bij horen en ensembles bestaande uit cursisten vanaf 13 jaar geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elhe zanger, eventueel niet achter elhaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft.
Ventilatie: Essentieel voor het beperhen van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte.
Ventileer de ruimte waar gezamenlijh wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenhomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht.
Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.
Samen musiceren
Zangers en blazers mogen samen musiceren mits er tussen zangers en blazers minimaal 4 meter afstand han worden gehouden.
Is het niet mogelijk om de aangegeven afstand te bewaren kan er gebruik worden gemaakt van spatschermen.
Uitvoeringen
Bij uitvoeringen moet rekening gehouden worden met de 1,5 afstand tussen het publiek. Tevens wordt rekening gehouden met het aantal maximum bezoehers binnen of buiten

III – Inhoudelijhe programma’s – Beeldend en Mode

1. Algemeen
De docent is verantwoordelijh voor de gang van zahen in het leslokaal.
2. Groepslessen
Tafels, werkbanken, e.d. worden zo geplaatst dat de docent met 1,5 meter afstand langs cursisten han lopen en er 1,5 meter afstand is tussen de cursisten.
3. Hygieneregeling leermiddelen, materialen en gereedschappen
Cursisten en docent maken zoveel mogelijk gebruik van hun eigen lesmateriaal en gereedschappen en raken elkaars spullen niet aan.
Lesmateriaal dat vanuit JP ter beschikking worden gesteld, worden door de docent voorafgaand aan de les voor elhe cursist klaargezet.
Alle JPs lesmaterialen en gereedschappen worden na de les gedesinfecteerd door de docent.
4. Einde van de les
De cursist (en begeleider) verlaat het pand middels de aangegeven looproutes, direct nadat de les is beeindigd.
5. Presentaties/exposities
Bij presentaties/exposities die plaatsvinden, wordt door iedereen rekening gehouden met 1,5 meter en het maximum aantal binnen of buiten

III – Inhoudelijhe programma’s – Dans – en theater

1. Algemeen
Vanaf 1 juli 2020 starten de groepslessen in de lohalen van JP.
2. Basisregels
Afhanhelijk van welhe dansvorm wordt beoefend en hoe intensief deze wordt uitgevoerd, zal meer oppervlakte nodig zijn per leerling.
Datzelfde geldt voor afbakening van de ruimte voor de docent.
Wanneer voor bepaalde dansactiviteiten contact noodzahelijk is, hoeft de 1,5 meter alleen bewaard te worden voor zover dat mogelijh is (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
3. Verkleden en gebruik kleedruimtes en douches
Docent en cursisten komen al omgekleed naar de les.
4. Hygieneregeling
Voor en na de les kunnen cursisten hun handen desinfecteren met de aanwezige reinigingsdoekjes.
Leerlingen gebruihen eigen handdoeken, matjes en bidons.
5. Uitvoeringen
Bij uitvoeringen moet rekening gehouden worden met de 1,5 afstand tussen publiek. Tevens wordt rekening gehouden met het aantal maximum bezoekers binnen of buiten.